Política de Qualitat

ASOLFER com a empresa dedicada a la gestió i execució de formació privada, bonificada i subvencionada en les modalitats de tele formació, presencial, distància i mixta, és conscient i assumeix el seu compromís amb la qualitat, segons la norma de referència ISO 9001: 2015 per la qual que la Direcció estableix els següents principis:

1.- Competència i lideratge per part de l’alta direcció com a compromís per desenvolupar el sistema de Gestió de Qualitat.

2.- Determinar les parts interessades interessades internes i externes que són pertinents per al sistema de gestió de la qualitat i complir els seus requisits.

3.- Entendre el context de l’organització i determinar les oportunitats i els riscos de la mateixa com a base per a la planificació d’accions per abordar-los, assumir-los o tractar-los.

4.- Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent les parts interessades en els resultats de l’empresa, en tot el referent a la realització de les nostres activitats i la seva repercussió en la societat.

5.- Establir objectius i metes enfocats cap a l’avaluació de l’acompliment en matèria de qualitat, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.

6.- Cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable y reglamentaria a nuestra actividad, los compromisos adquiridos con los clientes y las partes interesadas y todas aquellas normas internas o pautas de actuación a los que se someta l’empresa.

7.- Motivar i formar a tot el personal que treballa en l’organització, tant per al correcte exercici del seu lloc de treball com per actuar d’acord amb els requisits imposats per la Norma de referència, proporcionant un ambient adequat per a l’operació dels processos.

8.- Manteniment d’una comunicació fluïda tant a nivell intern, entre els diferents estaments de l’empresa, com amb clients.

9.- Avaluar i garantir la competència tècnica del personal per a l’exercici de les seves funcions, així com assegurar la motivació adequada d’aquest per la seva participació en la millora contínua dels nostres processos.

10.- Garantir el correcte estat de les instal•lacions i l’equipament adequat, de manera que estiguin en correspondència amb l’activitat, objectius i metes de l’empresa.

11.- Garantir una anàlisi de manera contínua de tots els processos rellevants, establint-se les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.

Aquests principis són assumits per la Direcció, qui disposa dels mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment.